Książeczka zdrowia dziecka

Od 1.01.2016 szpitale będą zobowiązane do wydawania książeczki zdrowia dziecka zaraz po jego narodzinach. Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej ułatwiającej monitoring stanu zdrowia.

Przy wypisie ze szpitala rodzice otrzymają książeczkę zdrowia dziecka. Dokument będzie okazywany podczas każdego badania profilaktycznego dziecka. Lekarz, położna lub pielęgniarka będą zobowiązani zamieszczać w nim odpowiedni wpis, będący częścią historii zdrowia dziecka. Umieszczenie w jednym dokumencie wskazówek i zaleceń lekarskich będzie przydatne także rodzicom w ich codziennej opiece i pielęgnacji.

 

Dokument będzie zawierał dane osobowe dziecka, takie, jak jego PESEL, płeć i grupa krwi oraz dane osobowe opiekunów prawnych dziecka. Pierwszymi wrażliwymi informacjami w książeczce będzie opis przebiegu ciąży i porodu dziecka.

 

W książeczce znajdą się informacje o stanie noworodka zaraz po przyjściu na świat, czyli jego waga, ocena w skali Apgar oraz czas trwania kontaktu skóra do skóry. W książeczce wydawanej przy wypisie ze szpitala znajdą się też spostrzeżenia z obserwacji dziecka na oddziale noworodkowym oraz z dnia jego wypisu.

 

Dokument zawierać będzie wpisy o konsultacjach specjalistycznych, uczuleniach, reakcjach anafilaktycznych oraz hospitalizacjach dziecka. Książeczka zdrowia dziecka ma zawierać wszelkie i szczegółowe dane o przebytych chorobach zakaźnych.

 

Szczepienia dziecka zostaną odnotowane w książeczce szczepień będącej dodatkiem do książeczki zdrowia dziecka.

 

Jednolita, sformalizowana książeczka ułatwi uszczelnić system monitorowania historii zdrowia dziecka, ale też pomoże zapobiegać zjawiskom przemocy i zaniedbywania dziecka przez prawnych opiekunów.

 

 

Lekarze w rozmowach z mediami zwracają uwagę na fakt, że książeczka nakłada dodatkowe, biurokratyczne obowiązki na specjalistów medycznych, a nie będzie miała żadnego systemowego zastosowania. Przepisy nie określają nawet sposobu postępowania w wypadku zgubienia książeczki zdrowia dziecka. Ze względu na unikatowość wpisów specjalistów, bardzo trudno byłoby odtworzyć całą historię zdrowia dziecka.

 

Książeczka jest dokumentem papierowym, co w roku 2016 może być nieco zaskakujące. Docelowo książeczka ma być jednak stworzona i uzupełniana w postaci elektronicznej.

 

2016-01-01