Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu www.znana-polozna.pl

§ 1

 

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.znana-polozna.pl prowadzonego przez Ofta Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/6u, 01-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785672, REGON 38333550200000, NIP 5272893061, kapitał zakładowy 5 000 zł (zwana dalej Administratorem).

2.       Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

3.       Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.       Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www.znana-polozna.pl. Regulamin jest udostępniony w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

5.       Wszelkie informacje zawarte w publikacjach zamieszczonych w Serwisie lub ramach świadczonych przez Serwis usług mają charakter wyłacznie informacyjny i edukacyjny.

 

§ 2

 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

AdministratorOfta Pharma sp. z o.o.

Serwis serwis udostępniany pod adresem www.znana-polozna.pl  jest internetowym serwisem o tematyce zdrowotnej za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą korzystać z udostępnianych w serwisie usług i treści.

Profilzbiór informacji oraz danych adresowych i kontaktowych Położnych udostępnianych Użytkownikom.

Regulamin –regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

 

§ 3

 

Usługi świadczone w ramach Serwisu

 

 1. W ramach Serwisu Administrator udostępnia treści o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym artykuły, wywiady, zdjęcia i inne publikacje dotyczące zdrowia.
 2. Administrator publikuje Profile Położnych informujące Użytkowników o ich praktyce zawodowej.
 3. Publikowanie Profili Położnych jest bezpłatne.
 4. Administrator na wniosek Położnej zamieszcza Profil Położnej, który może zawierać w szczególności m.in.: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, wykształcenie, dane adresowe i kontaktowe wykonywanej praktyki lub miejsca pracy oraz linki z przekierowaniem do informacji na innej stronie internetowej lub na fanpage na Facebooku.
 5. Administrator wprowadza i edytuje zgłaszane informacje przez Położnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach lub nieaktualność danych.
 6. Położna może udostępnić swoje zdjęcie w celu jego zamieszczenia w Serwisie. Udostępniając zdjęcie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Administratora wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych i prezentacji zdjęcia w Serwisie.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia Profilu Położnej, który posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
 8. Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i sponsorowanych treści sponsorowanych.

 

§ 4

Publikacje

 1. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny.
 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że zawarte w treści Serwisu publikacje i porady nie zastępują wizyty lekarskiej.
 2. Administrator informuje, że wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów kosmetycznych, mają jedynie charakter informacyjny.  
 3. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu, o którym informacja znajdzie się w publikacji Serwisu Użytkownik bezwzględnie powinien zapoznać się z całym opisem produktu umieszczonym na opakowaniu lub ulotce, a także skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
 2. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy do publikacji umieszczonych w Serwisie. Komentarze opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika/imieniem i nazwiskiem.

4.       Administrator ma prawo usunąć lub odmówić opublikowania komentarzy i informacji, sprzecznych z Regulaminem, stanem faktycznym, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

 1. Zabronione jest w szczególności: podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieaktualnych informacji lub danych osobowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie oraz dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.       Użytkownik, zamieszczając w Serwisie treści, w tym stanowiące utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  udziela Administratorowi Serwisowi niewyłącznej, nieopłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z zamieszczonej treści bez ograniczeń terytorialnych,  na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnianie techniką cyfrową i analogową, wprowadzanie do sieci komputerowej, multimedialnej oraz pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, dzierżawę, wynajem, nadawanie, wyświetlanie, odtwarzanie i zamieszczanie zamieszczonej treści w bazach danych Administratora Serwisu oraz wykorzystanie zamieszczonej treści do reklamy i promocji Serwisu.

 1.  Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie opublikowanych w Serwisie treści w celu dalszej publikacji lub ich rozpowszechniania bez zgody Administratora.
 2. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3.  Serwis zawiera linki do innych stron internetowych i aplikacji, które nie są dostarczane przez Administratora, ale przez inne podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i aplikacje. Użytkownik aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty te chronią prywatność, powinien się  zapoznać się z politykami i zasadami, umieszczonymi na tych  stronach internetowych i  aplikacjach.

 

§ 6

Warunki techniczne

Warunki techniczne dla korzystania z Serwisu oraz informacje o cookies zawarte i dostępne są w Polityce prywatności.

§ 7
Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres kontakt@znana-polozna.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu  z wyżej wymienionych  przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

 

§ 9

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Administrator  informuje Użytkownika poprzez publikację na Serwisie najmniej 14 dni wcześniej  o dacie wejścia zmiany w życie. 

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

2022-07-22